Welcome to the Candy Bulletin Community!
What're you up to today? Submit your OOTD, fanfic, essay, school project, org event, a pic of your latest hobby, or anything you want to be posted on the #CanBPH page!

Anong Klaseng Kausap Ka?

Maraming epekto ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig.
by Paul Kenjie Cid   |  Jun 22, 2020
Share This!

Mahalaga ang sinasabi. Maraming epekto ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig. Magandang kasama ang masarap kausap, lalo na ang mga nagpapatibay sa iyo. Marami ang iba-iba ang pananaw at nalalaman, at tiyak na mayroon kang gustong kausap. Anong klase? Ikaw? Anong klase ka kaya? Suriin ang mga sumusunod, tingnan kung ano ka dito, at kung sinu-sino naman ang gusto mo.

1. Silent Agent

Sila ang mga taong bihirang magsalita, o baka hindi mo pa alam ang mga totoong boses nila—misteryoso. Gusto rin naman nila ng kausap, kaso katiting nga lang ang lalabas sa bibig nila. Kung sa loob ng klase at walang guro, ang mga ganitong estudyante ay mga nakatunganga lang, nakapalumbaba, at sa buong oras na iyon, nakabibinging katahimikan ang mararansan mo sa pagtabi sa kanila. Sadyang walang topic na mapag-uusapan. Hindi iyon isang boredom para sa kanila. Agent nga sa katahimikan.

2. Lottle

Kapag tinanong mo sila, masasagot nila iyon agad—sa kaunting salita pero mapuwersa. Meaningful na ang isang sentence ng paliwanag niya.

3. Puzzler

Ang mga puzzler ay mahirap kausapin. Magulo silang kausap. Kailangan mo pang ayus-ayusin ang mga sinabi nila para mabuo ang ideya. Marahil, dala ng kaba, takot, o hiya, kayahindi masabi ang point.

4. Paranganto Kabaligtaran ng Lottle.

Ang daming paliwanag. Ang daming sinabi. Kapiraso lang naman ang ibig sabihin. Puro ‘Parang Ganito’ o kaya naman ‘Ganito kasi 'yon.’ Naintindihan na namin bago pa matapos ang 30-minutong ‘kuwento’ niya.

5. Advertiser

Ito ang mga kausap na anuman ang sabihin, nasusunod. Naipapahayag nila nang maganda, mapuwersa, nakakaabot ng damdamin at nakakakumbinsing paraan ang mga nais sabihin. Madalas, mga tagapayo sila. Puwedeng-puwede na nga silang i-hire pang-advertiser sa mall.

6. Speecher

May pagkakatulad siya sa Paranganto. Sila ang pinakamadadaldal. Hindi sila nauubusan ng sasabihin. Oras-oras may dala siyang balita.

7. Liguy-ligoy Expert

Sagana sa topic, kaso hindi pa tapos sa isang topic, may bago na naman. Hindi tugma ang lahat ng example niya. Anong kinalaman niyon? Bakit napunta do'n?—tanong mo na lang.

8. Autobiographer

Sagana naman sa kaalaman ng ibang tao. Puwede ring tawaging ‘The Walking Slambook.’ Delikado sila, matatalim ang mga dila nila. Makikita mo sila sa kanto at taltalan nang taltalan. Sila ang mga awtor sa kuwento ng buhay ng ibang tao. Kapangyarihan niyang magpakalat ng tsismis. Ito bang sumulat? Anong klaseng kausap?

9. Transformative

Dalawang uri ang Transformative:

Ang (1) Transformative Mooder ay mga kausap na paiba-iba ang mood. Minsan madaldal, minsan tahimik, minsan ewan. Isa lang naman talaga ang klase nila, paiba-iba nga lang ng mood; at ang (2) Transformative Multiple na mayroong higit sa isa ang klase ng kausap. Halo, kumbaga.

REAX!
How do you feel about this article?
Featured Video

Create your content

Photo
Video
SoundCloud
Hi, you!
Title
Body Text
*1st 15 seconds will be uploaded
*File size limit (up to 60MB)
*File size limit (up to 60MB)
or
Upload Video
*For the direct video upload option, only the first 15 seconds of the video will be uploaded
*File size limit (up to 60MB)

By submitting your post, you agree to Candymag's Terms of Use and Privacy Policy.

Thank you for submitting your post.
You will be notified via email once your entry has been approved by the Candy team.

Submitted posts will be subject to the approval of the Candy Team.

A few reminders:

  1. Candy Bulletin is an online platform where users can upload original work, personal passion projects, and other forms of self-expression, for the purpose of sharing with the community.
  2. You can upload photos of your curated OOTDs, 15-second videos, essays, poems, and more, as long as the submitted work is original, follows copyright laws, and free of any nudity, pornography, or profanity.
  3. You are encouraged to comment on one another's posts, as long as everyone remains respectful.
Submit Another Post View More Posts
How do you feel?
Click on your mood to read related stories
CONNECT WITH US